Malin Sandén

                             download_20150423_205008

Malin Sandén, leg. psykolog

Jag är legitimerad psykolog, utbildad vid Göteborgs universitet. Efter psykologexamen 2004 arbetade jag med tyngre psykiatrisk problematik på en vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning. Sedan några år tillbaka arbetar jag inom företagshälsovård, främst med individualterapier och stödsamtal men även med utredningsarbete, handledning och utbildning. Utöver arbetet som psykolog är jag doktorand vid Göteborgs universitet. Avhandlingsarbetet handlar om olika diskurser som kringgärdar förståelsen av elevers skolsvårigheter och hur dessa hanteras i tvärprofessionella elevhälsoteam.

I privat regi arbetar jag övervägande med individualterapier men även med parsamtal. Jag har stor erfarenhet av att arbeta med relationsproblem och separationskriser. Min grundutbildning är psykodynamisk men jag arbetar även med kognitivt inriktade metoder. Det är klientens livsberättelse och behov som styr innehållet i samtalsterapin.

Kontakt: malin.sanden@psykologos.se