För företag och offentlig verksamhet

FÖRETAG OCH OFFENTLIG VERKSAMHET

Psykologos har stor erfarenhet av att jobba mot företag och offentlig verksamhet med arbets- och organisationspsykologiska frågor. Psykologos tillhandahåller en rad olika tjänster för företag och offentlig verksamhet. Nedan följer en förteckning över våra vanligaste tjänster.

Företagshälsovård

Psykologos bistår idag flera olika företag och organisationer och utgör en del av deras företagshälsovård. Det är möjligt att anlita Psykologos för specifika insatser, eller låta Psykologos utgöra en del av en befintlig företagshälsovård med fokus på exempelvis samtalsstöd och arbets- och organisationspsykologi (ledarskap, konflikthantering, organisatorisk och social arbetsmiljö o.s.v.). Vi har idag uppdrag hos små, medelstora och stora företag, och vi har vana av att anpassa oss till olika typer av verksamheter. Våra tjänster innefattar alltifrån individuella samtal (personalstöd) med anställda till konflikthantering, handledning, ledarskapsutveckling, kartläggning och utbildning kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, personalutveckling, utbildning, inspirationsföreläsningar och så vidare (läs mer på denna sida samt Våra tjänster och Utbildning).  Är du intresserad av vad vi skulle kunna erbjuda ert företag? Kontakta jakob.wood@psykologos.se så har vi ett samtal runt just ert företags specifika behov och önskemål.

Samtalsstöd/personalstöd

Psykologos erbjuder inviduella samtal till medarbetare som upplever arbetsrelaterad stress eller som av andra anledningar är i behov av samtalsstöd. Denna insats innefattar också återkoppling till chef. Rutiner och former för samtalsstöd kan läggas upp på mångas olika sätt och här förs en dialog mellan Psykologos och beställare för att hitta ett lämpligt upplägg för den specifika verksamheten.

Ledarskapsutveckling

Rollen som ledare ställer speciella krav. Om du som ledare önskar stöd i din ledarroll kan konsultation med en psykolog hjälpa dig reflektera och få nya infallsvinklar kring strategier och tillvägagångssätt för att uppnå dina mål. Psykologens kompetens kan fylla en funktion när det gäller frågor relaterat till exempelvis kommunikation, motivationshöjning, personalutveckling, genomdrivande av beslut, konflikthantering, förändringsprocesser, arbetsklimat och så vidare. Psykologos erbjuder chefshandledning, chefscoaching, ledarskapsutbildning och stödinsatser vid konflikter, kriser, organisatoriska förändringar och liknande. Givetvis skräddarsyr vi våra insatser efter behov.

Konflikthantering

Har ni konflikter på er arbetsplats? Psykologos kartlägger konflikter/samarbetssvårigheter och kommer med förslag på åtgärder. Kartläggningen innefattar en analys av tänkbara orsaker till, och behov bakom, konflikten, samt uppslag kring hur arbetsgivare kan förebygga och hantera framtida konflikter. Åtgärderna kan handla om att jobba med konflikten i mindre grupp (exempelvis trepartssamtal) eller i helgrupp, beroende på konfliktens art. Psykologos erbjuder också föreläsningar och workshops kring konflikter och konflikthantering.

Kommunikation

Många konflikter och samarbetssvårigheter beror på brister i kommunikationen. Psykologos hjälper företag och grupper att förbättra sin kommunikation. Det kan handla om att kartlägga kommunikationsmönster för att sedan jobba med att förbättra kommunikationen i en arbetsgrupp eller mellan specifika individer. Psykologos erbjuder också föreläsningar och workshops kring kommunikation och närliggande områden såsom bemötande, ”spelregler” o.s.v.

Grupputveckling

Det är centralt för de flesta företag att ha fungerande och effektiva arbetsgrupper. Så hur skapar vi då funktionella högpresterande grupper/team? Forskning visar att det finns olika processer vi kan jobba med. Till stor del handlar det om att tydliggöra syfte, mål och roller, men det handlar också om att förstå på vilket utvecklingsstadium gruppen befinner sig och vad gruppen behöver för att bli mer arbetsinriktad. Forskning visar också att det är centralt med kontinuerlig uppföljning och utvärdering. Psykologos kartlägger vilket utvecklingsstadium gruppen befinner sig i och kommer med åtgärdsförslag. Åtgärder kan exempelvis handla om att jobba med gruppens kommunikationsmönster, mål- och rolltydlighet samt implementera rutiner för systematisk utvärdering (debrief).

Arbete med organisatorisk och social arbetsmiljö

Större företag har lagkrav på sig att arbeta systematiskt med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det ska finnas dokumenterade rutiner och policies för hur man arbetar med detta. Psykologos kan på olika sätt hjälpa företag och organisationer med detta arbete. Kartläggning: Psykologos har mycket erfarenhet av att göra gedigna heltäckande kartläggningar av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på olika arbetsplatser och arbetsgrupper. Kartläggningen innebär oftast intervjuer med samtliga medarbetare och resulterar i att ett antal förbättringsområden ringas in. Psykologos bistår sedan arbetsgivare med att formulera en åtgärdsplan och kan därefter även utföra åtgärdsinsatser (som exempelvis grupputveckling, konflikthantering osv) om så önskas. Arbetsgivaren behöver inte förbinda sig till samtliga steg i processen utan det förs en kontinuerlig dialog mellan Psykologos och arbetsgivare kring varje steg. Utbildning: Psykolog Jakob Wood har flera års erfarenhet av att utbilda chefer och skyddsombud kring organisatorisk och social arbetsmiljö. Utbildningen tar sin utgångspunkt i arbetsmiljöverkets senast föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) och klargör arbetsgivarens ansvar och skyldighet samt hur man kan jobba vidare med dessa områden på bästa sätt. Utbildningen behandlar:
  • Hälsofrämjande ledarskap
  • Stress och stresshantering på individ och gruppnivå
  • Kommunikation och konflikthantering
  • Kris och krisstöd
Vi skulle kunna beskriva det som att utbildningen försöker svara på frågan om hur vi förebygger stress, ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling, samtidigt som vi håller organisationen effektiv. Givetvis skräddarsyr vi utbildningen utifrån verksamhetens behov. Detta brukar vara en mycket uppskattad utbildning. Workshop kränkande särbehandling: En sak som framhävs i arbetsmiljöverkets senaste föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar kring att förebygga och hantera kränkande särbehandling. Som en del i detta arbete kan arbetsgivare ordna en workshop kring kränkande särbehandling. Vår workshop låter gruppen reflektera kring vad som är acceptabelt respektive oacceptabelt bemötande/beteende och ”hur vi vill ha det” på vår arbetsplats. Den visar också konkreta exempel på vad arbetsmiljöverket bedömer vara kränkande särbehandling.

Stresshantering

Det är nog få arbetsgivare som inte upplever att de har utmaningar kring stress och personal som upplever sig stressad. Psykologos har många års erfarenhet av arbeta med stress och stresshantering. Utöver individuellt samtalsstöd (se samtalsstöd ovan) så erbjuder Psykologos föreläsningar, utbildningar och workshops kring stress och stresshantering. Detta kan läggas upp på olika sätt. Det kan handla om en 2-timmars föreläsning, eller en halvdag eller en serie av föreläsningar/workshops. Vi försöker integrera gruppövningar och gruppdiskussioner då forskning. visar att upplevelsebaserad lärande är det som har bäst effekt. Syftet med denna insats är att deltagarna ska få bättre förståelse för sin stress och vad de kan göra för att hantera den samt förebygga den. Läs mer under Utbildning. 

Krisstöd

Psykologos har erfarenhet av att hålla utbildning kring krisreaktioner och krisstöd.

Föreläsningar/kurser

Vi kan givetvis skräddarsy föreläsningar och utbildningar efter önskemål. Ämnen vi kan föreläsa och utbilda kring är psykologi (i stort). Kom gärna med förslag eller frågor. Läs mer under kurser. Vill du veta vad vi kan erbjuda ditt företag eller har några frågor våra företagstjänster så är ni välkomna att kontakta Jakob.wood@psykologos.se 0762 281682 (svår att nå på telefon så skicka gärna meddelande eller tala in meddelande)

PSYKOLOGOS AB

Kungsgatan 32
411 19 Göteborg

0762281682

psykologos@psykologos.se

KONTAKT