Att gå till psykolog

Att gå till psykolog

Målet med psykologisk behandling är att klienten, i så hög grad som möjligt, ska kunna leva ett liv utifrån sina önskningar och drömmar och göra upp med de psykologiska hinder som står i vägen för detta. Det handlar i någon mening om att bli en friare människa. Detta uppnås genom att klienten får bättre förståelse för sig själv, upphör att upprepa dysfunktionella beteenden och istället tar mer genomtänkta och konstruktiva val. Psykologen kan inte påverka den yttre verklighetens begränsningar utan arbetet är alltid fokuserat på klientens psykologiska situation (det vill säga tankar, känslor och beteende). 

En förutsättning för psykologisk behandling är att klienten vill förändra något i sitt liv och/eller hantera sin livssituation på ett nytt sätt. Psykologens utgångspunkt är att vi människor själva aktivt skapar våra liv (om än inte alltid medvetet eller frivilligt) och att det finns flera olika strategier att hantera de svårigheter som vi ställs inför. Olika strategier och förhållningssätt kommer att få olika konsekvenser och här handlar det om att identifiera vilka förhållningssätt man själv har, vad dessa leder till, och vilka strategier som vore mest konstruktiva. Att hamna i destruktiva relationer, att bli utbränd, hamna i en depression och liknande, är knappast något man medvetet väljer eller önskar men likväl kan det många gånger vara en konsekvens av ens egna beteende-/och tankemönster. Det är just dessa mönster psykologen kan hjälpa dig att komma åt och förändra.

Hjälper psykologisk behandling?

Psykologisk behandling passar inte för alla men vetenskapliga studier visar att det är verksamt för merparten av de som genomgår behandling. Det finns inga enkla svar eller verktyg som omedelbart löser alla problem och leder till lycka, men psykologisk behandling kan hjälpa en individ att reflektera mer kring sig själv och uppnå en högre grad av psykologisk flexibilitet.

 Vad skiljer samtal med psykolog från samtal med vänner och familj?

Psykologisk behandling syftar till att åstadkomma förändringar inom klienten som möjliggör ett liv i enlighet med dennes djupaste önskningar och mål. Psykologsamtalet hjälper klienten sluta med att ofrivilligt/omedvetet ”lägga krokben på sig själv”. Vänner kan gärna vilja trösta och mildra lidandet. Detta kan kännas lugnande i stunden men det är inte säkert att detta leder till att man ser sin egen roll i problemet. Tvärtom kan tröst och avskuldrande hjälpa till att upprätthålla de strategier som i grunden orsakar lidandet. Psykologisk behandling handlar om att synliggöra hur klientens själv reproducerar sitt lidande. En psykologs roll är inte att trösta här och nu, utan att skapa djupgående och varaktiga förändringar som leder till att klienten på lång sikt får ett kvalitativt bättre liv.