Utbildning i Existentiell vägledning och terapi för psykologer

Utbildning i Existentiell vägledning och terapi för psykologer

Psykologos arrangerar i samarbete med SEPT (Sällskapet för Existentiell Psykoterapi) en utbildning för psykologer i Existentiell vägledning och terapi. Utbildningen består av fyra delkurser, varav samtliga är ackrediterade av Psykologförbundet som fördjupningskurser inom psykologisk behandling/psykoterapi. Kurserna kan också, i vissa fall, utifrån bedömning av övriga meriter, räknas som fördjupningskurser inom andra specialiseringar. Utöver att kurserna är ackrediterade av Psykologförbundet, så kan de ekvivaleras mot delar av SEPTs nätutbildning för att bli auktoriserad existentiell psykolog. Den existentiella psykoterapin är en terapiinriktning som tar sin utgångspunkt i existensfilosofin och fenomenologin med filosofer såsom exempelvis Kierkegaard, Nietzsche, Husserl, Heidegger, Sartre och de Beauvoir. I centrum står de existensfilosofiska frågorna kring vad det innebär att vara människa och vad vi kan och vill göra med vårt liv. Det handlar om att utforska den enskilde individens unika livsvärld och försöka undvika att fastna för mycket i förutbestämda kategorier, teorier och föreställningar. Det är ett enträget sökande efter sanning, autenticitet, mening och frihet.

Delkurserna är uppbyggda enligt en idé om progression från modul 1 till modul 4. Man kan läsa enstaka delkurser eller alla delkurser men man måste börja med modul 1 för att sedan gå vidare till modul 2 och så vidare. Om en studerande kan visa att den redan har de kunskaper som innefattas i en viss kursmodul kan den få hoppa över denna. Detta avgörs av examinator. Notera att alla delkurser är ackrediterade av Psykologförbundet vilket beskrivs ovan. Däremot kan man bara använda högst två av dessa kurser i sin specialisering, vilka är valfritt.

Nedan följer en beskrivning av delkurserna.

Kursmodul 1: Det existentiella samtalet 

Nästa start: planerad våren (april) 2023, Göteborg

Denna modul fokuserar på viktiga förutsättningar för alla existentiella samtalsinsatser. Dessa ger en grund för hur ett meningsfullt och verksamt existentiellt samtal om livets grundläggande frågor och de livsproblem som är kopplade till dessa bör ske. Modulen omfattar således en fördjupning i existensens psykologi och fokuserar frågor som mening och livsmod, val och väljande, samhörighet och kärlek, ensamhet och isolering, frihet och ofrihet, sorg och förlust samt liv och död. Metodiskt visar kursen hur enskilda existentiella samtal kan göra skillnad och få viktiga följder då klienter lider av kris, utsatthet och omprövning av livsformer och livsprocesser.

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

 • redogöra för den existentiella psykologins människosyn och världsbild
 • identifiera och beskriva teoretiska begrepp centrala för den existentiella psykologin
 • föra kvalificerade resonemang om hur livsfrågor och livsproblem kan förstås i termer av den existentiella psykologins begreppsapparat
 • tillämpa kunskaper om och insikter från den existentiella psykologin på de fall, vinjetter och exempel som kursen omfattar
 • förklara och tillämpa principerna för fenomenologisk samtalsmetod
 • förhålla sig kritiskt och värderande till det existentiella perspektivets tolkningsram och tillämpningsmöjligheter

Pris: 15 500 kr (exkl. moms). Priset inkluderar kaffe och fika.   Läs mer här…

Kursmodul 2: Existentiell vägledning (counselling)

Nästa start: 27 januari 2023, Göteborg

Denna modul fokuserar ytterligare på förutsättningarna för existentiella samtal då dessa sker i form av samtalsserier när människor befinner sig i svårare existentiella kriser. Det rör upplevelser av förtvivlan och desperata situationer såsom vid separation, sorg och förlust, allvarlig sjukdom hos en anhörig eller hos en själv samt efter dramatiska, livsförändrande upplevelser. De studerande tillägnar sig väsentlig, tillämpad existensfilosofi samt fördjupning i den fenomenologiska arbetsmetoden.

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

 • identifiera och redogöra för teoretiska begrepp centrala för existentiell vägledning (counselling)
 • föra kvalificerade resonemang om hur livsfrågor och livsproblem kan bemötas och avhjälpas inom ramen för existentiella vägledning
 • tillämpa existentiell vägledning på de fall, vinjetter och exempel som kursen presenterar
 • förhålla sig kritiskt och värderande till den existentiella vägledningens begränsningar och etiska dilemman

Pris: 15 500 kr (exkl. moms). Priset inkluderar kaffe och fika. Läs mer här…

Kursmodul 3: Existentiell psykoterapi (motsvarande 1 specialistkurs)

Planerad våren 2024

Denna kursmodul fokuserar inledningsvis den existentiella psykoterapins vanligaste tillämpningsformer varefter tonvikten ligger på den så kallade brittiska skolan. Fokus ligger på klienter med eller på väg mot diagnos på traditionellt vis. Det existentiella perspektivet undersöker såväl behandlande som förebyggande om det går att se, omvärdera och återupprätta sitt liv som ett möjligt projekt och som ett liv värt att leva. Särskilt gällande frågor om hållbar livsstil, tålighet och återhämtningsförmåga (hardiness and resilience).

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

 • redogöra för den existentiella psykoterapins särart i vetenskapsteoretiska och kunskapsteoretiska termer
 • visa tillämpbara kunskaper och färdigheter i existentiell psykoterapin vid tillstånd som depression, utmattning och allvarliga livskriser
 • tillämpa den existentiella psykoterapin som medel för ökad hållbarhet och robusthet samt som medel för rehabilitering efter psykisk ohälsa
 • kvalificerat och kritiskt, reflektera över och tillämpa de teoretiska perspektiv som den existentiella psykoterapin grundar sig i

Pris: 15 500 kr (exkl. moms). Priset inkluderar kaffe och fika.

Kursmodul 4 Handlett existentiellt klientarbete (motsvarande 1 specialistkurs)

Planerad våren 2024

Denna kursmodul löper parallellt med kursmodul 3 och avser ge den studerande möjlighet att tillägna sig en fördjupad och avancerad psykologisk tillämpad kompetens att verka med existentiella insatser av olika inriktning och djup. Den studerande ingår i grupp om fem deltagare och erhåller handledning under 20 undervisningstimmar. Minst 2 fall skall presenteras och drivas under kurstiden. Utbildad psykoterapihandledare med existentiell inriktning utövar handledningen under kurstiden.

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

 • urskilja och beskriva hur den existentiella vägledningen och psykoterapin tillämpas på olika typer av fall
 • reflektera över hur etiska överväganden styr det existentiella arbetet och ger möjligheter och sätter gränser för insatsen
 • redovisa hur man som existentiellt utövande psykolog uppmärksammar och säkrar professionell tillväxt och motverkar utmattning och stagnation
 • redogöra för hur den existentiella terapin i sin faktiska tillämpning förankrar arbetet i vetenskap och forskning

Pris: Bestäms av handledarens timpris och storlek på handledningsgrupp

Målgrupp: Psykologer

Kursledare: Jakob Wood, leg.psykolog och auktoriserad existentiell psykolog (Sept) Markus Palmgren, leg.psykolog Examinator: Dan Stiwne, leg. psykolog och leg. psykoterapeut samt docent i klinisk psykologi och specialist i klinisk psykologi.

Kursanordnare: Psykologos

Sista anmälningsdag: Se respektive kursmodul

Anmälan: Görs till psykologos@psykologos.se

Kontakt: För ytterligare information eller frågor mejla jakob.wood@psykologos.se eller ring Jakob Wood, tel 0762-281682

PSYKOLOGOS AB

Kungsgatan 32
411 19 Göteborg

0762281682

psykologos@psykologos.se

KONTAKT