Vanliga frågor

VANLIGA FRÅGOR

Du ska söka psykolog om det är något som du vill förändra eller förstå kring dig och ditt liv. Det kan handla om att du upplever att det fattas något i ditt liv, att du plågas av ångest, tvång, fobier eller känslor av meningslöshet, att relationer inte fungerar som du önskar eller att du behöver bearbeta en sorg och så vidare. Det kan finnas alla möjliga giltiga skäl till att söka psykolog. Det viktiga är att man vill tala med en psykolog och är motiverad och öppen inför att jobba med sig själv. Psykologisk behandling och psykoterapi syftar alltid till att du ska utvecklas, få större självinsikt och ett bredare perspektiv på tillvaron.

Bra att tänka på är att en psykolog hjälper människor med att förändra psykologiska aspekter av ens liv, det vill säga ens egna tankar, känslor och beteenden. Det handlar inte om att förändra andra människor eller livets villkor. Det handlar om att förändra sig själv. Läs mer om psykologsamtal.

Vi tar emot i stort sett alla som vill tala med en psykolog, oavsett problematik eller frågeställning. Det mest avgörande är att man vill tala med en psykolog och förändra eller förstå något kring sig själv. Vi som jobbar på Psykologos har vana av att möta de allra flesta typer av problem och frågeställningar och har arbetat med alltifrån psykos, depression och personlighetsstörningar till relationsproblem, ångest, stressrelaterad ohälsa och personlig utveckling.

Vi arbetar inte utifrån diagnosspecifika behandlingsmodeller. Detta innebär att vi gör bedömning att människor med liknande problem inte nödvändigtvis är i behov av samma typ av behandling. Snarare menar vi att det är avgörande för en framgångsrik psykologisk behandling att fånga upp det specifika i varje individs upplevelser och behov. Psykologens ansvar är att besitta omfattande psykologisk kunskap och att vara lyhörd inför den enskilde klienten. Därmed blir varje behandlingsförlopp unikt.

Om vi bedömer att vi inte kan erbjuda en klient fullgod vård eller hjälpa denne på absolut bästa sätt så försöker vi guida personen till en mer lämplig behandlare. Läs mer om Psykologos.

Ja, vi jobbar också med parterapi och har mycket erfarenhet av det. Läs mer om parterapi.

Vi skriver inte ut någon medicin (exempelvis antidepressiva, ångestdämpande eller annan psykofarmaka).

Vi ägnar oss åt samtalsbehandling och gör inga neuropsykiatriska utredningar (exempelvis ADHD- eller autismutredningar eller intelligenstest). Däremot har vi kunskap om olika diagnoser och kan hjälpa till att reflektera kring frågor och problem.

Vi utfärdar inte sjukintyg eller andra intyg.

Vi tror inte att det finns en terapimetod som passar för alla och som löser alla problem. För oss är det viktigt att ha ett helhetsperspektiv på psykologisk behandling och anpassa metoden efter den specifika klienten och de frågor och problem som dyker upp. Psykologos psykologer har utbildning inom KBT, ACT, IPT, existentiell psykoterapi, psykodynamisk terapi och psykoanalys. Vi har en pragmatisk syn på psykologisk behandling: Det viktiga är inte vilken metod man jobbar utifrån. Det viktiga är att förstå vem klienten är, vilka behov som finns och vilka hinder som står i vägen för dessa. Sedan får psykologen anpassa sitt psykologiska arbete efter detta. Man kan alltså säga att vi arbetar utifrån flera olika metoder som vi integrerar för att hjälpa våra klienter på bästa tänkbara sätt.

Första samtalet kan ses om ett slags bedömningssamtal som oftast handlar om att kartlägga varför klienten söker psykolog, vad denne önskar hjälp med och vilka förväntningar som finns. Psykologen ställer frågor för att få en bild av vad klienten önskar hjälp med och hur klientens livssituation ser ut. Sedan diskuterar psykolog och klient tillsammans hur behandlingen kan läggas upp och hur man kan gå vidare på bästa sätt. Om psykologen bedömer att klienten inte kommer att kunna få den hjälp som önskas så kan psykologen rekommendera andra behandlare.

Det går till på liknande sätt under första samtalet inför en parterapi: Psykologen försöker få en bild av vilka problem som finns i relationen och vad paret har för önskningar och förväntningar. Sedan dikuterar man lämpligt upplägg.

Första samtalet är också en möjliget för klienten att känna hur det känns att tala med psykologen och fråga om saker man funderar på. Vi uppmuntrar att klienten tar upp om det känns obekvämt eller konstigt att tala med psykologen. Ofta kan det bli bättre och utvecklas till något positivt om man vågar ta upp att det känns konstigt eller liknande. Psykologer är utbildade för att kunna hantera detta.

Det behövs ingen särskild förberedelse inför första samtalet. Det är vanligt att man inte riktigt vet vad man vill eller förväntar sig då man söker psykolog och detta är inget problem. Psykologen stödjer klienten och kan komma med förslag på mål med behandlingen om klienten önskar men det är naturligtvis klienten som har sista ordet. Om man vill kan man inför första samtalet fundera lite på vad man önskar och läsa de texter som finns på våran hemsida om att gå till psykolog. Man kan naturligtvis också titta på andra nätsidor. Men detta är absolut inget krav.

Första samtalet är 45 min, eller 75 min för parterapi, precis som alla andra samtal. Kostnaden för första samtalet är samma som för övriga samtal. Se våra priser.

Nej, man binder sig inte till något mer än det bokade samtalet. Efter första samtalet kan man välja att inte fortsätta. Vi på Psykologos arbetar inte utifrån manualer och därmed blir varje behandlingsförlopp unikt. Längden på de behandlingar vi har varierar väldigt: Det finns de som bara önskar ett rådgivande samtal medan andra vill ha en samtalskontakt som sträcker sig över flera år.

För det mesta har personen som söker psykolog något som den vill förändra, förstå eller prata om. Det är precis detta man talar med psykologen om. Sedan hjälper psykologen till genom att ställa frågor och försöka ringa in vad som är psykologiskt relevant.

Det är sällan givande att hålla undan information eller att censurera sig

Som redan nämnts så är detta omöjligt att förutsäga på förhand då varje behandlingsförlopp är unikt och utformas helt utifrån den specifika klientens önskemål och situation. Vi på Psykologos anser att man visst kan ha mycket nytta av endast ett psykologsamtal, men menar att psykologisk behandling, eller psykoterapi, oftast är en ganska tidskrävande process och att tålamod är en av de viktigaste ingredienserna för ett lyckat resultat. Längden på de behandlingar vi har varierar väldigt: Det finns de som bara önskar ett rådgivande samtal medan andra vill ha en samtalskontakt som sträcker sig över flera år. Sedan beror det naturligtvis väldigt mycket på vilket mål man har med behandlingen: Man kan vanligtvis få ner ångestnivån markant på ca fem samtal men vill man få en djupare självinsikt eller komma ur en allvarlig depression så tar det sannolikt längre tid.

Vi tänker att efter ca fem samtal bör man ha en bild av hur man trivs med psykologen och om man upplever samtalen som meningsfulla och givande eller inte. Känns det dåligt eller som att man inte har kommit någonstans efter fem samtal bör man ta upp detta med psykologen för att utvärdera om och hur man kan gå vidare. Med detta sagt så menar vi alltså att det kan vara en god idé att pröva några samtal och inte ge upp redan efter första eller andra samtalet även om det känns konstigt eller ens förväntningar inte har införlivats. Bättre då att ta upp detta med psykologen och se vad man kan göra. Ett psykologsamtal skiljer sig från andra samtal och det är vanligt att klienten känner sig nervös i en inledningsfas. Detta kan påverka upplevelsen. Om man pratar om det kan det kännas bättre. Det brukar också bli bättre med tiden.

Efter ca tio samtal bör man, oavsett problematik, uppleva en märkbar förbättring eller påverkan. Känner man efter tio samtal att det inte ger någonting så bör man sannolikt avsluta. En KBT-behandling tar ofta 10-20 samtal och en psykodynamisk korttidsterapi brukar definieras som en behandling under 30 sessioner. Konklusionen får alltså bli att man kan avsluta när som helst men att det är rimligt att ge det ca fem samtal för att ge det en chans och att man absolut bör förvänta sig ett kännbart resultat efter tio samtal. Sedan får man fortsätta hur länge man vill.

Individsamtal är 45 min och ett parsamtal är 75 min. Detta gäller också första samtalet.

Ett individsamtal för en arbetande person kostar 975 kr under dagtid. Vi har rabatt för studenter, arbetssökande och sjukskrivna som betalar 830 kr. Under kväll (från 17.00) och helg kostar samtal 1150kr. Det finns ingen rabatt under kväll och helg. Försäkringsbolag och företag betalar 1450 kr per samtal. Psykologisk behandling är momsfri.

Chefshandledning kostar 1550kr (exklusive moms).

Ett parsamtal kostar 1750kr dagtid och 2175kr kväll/helg.

Klienten får faktura.

Ett första samtal bokas genom att klienten mejlar, sms:ar eller ringer. Om man mejlar eller sms:ar får man gärna skriva vilka tider man kan, exempelvis kvällstid, dagtid, om det är dagar man inte kan och så vidare. Vid första samtalet ställer psykologen de frågor som är viktiga att få svar på så vi behöver inte så mycket förhandsinformation innan första besöket. Det räcker i princip med förnamn och info om tider man inte kan. Vill man berätta mer så går det förstås bra. Efter man skickat mejl eller sms kommer man få förslag på tider. Vi svarar så fort vi kan. Hör du av dig på dagtid får du sannolikt svar inom en timme eller två.

Man kan också ringa och då är det alltid en psykolog som svarar. Tillsammans med psykologen försöker man hitta en tid för ett första besök. Det går naturligtvis också bra att ställa frågor till psykologen. Det är inte alltid vi har möjlighet att svara i telefon. Det går då bra att tala in ett meddelande på telefonsvararen eller sms:a eller mejla. Har vi ett missat samtal så brukar vi ringa upp. Om man inte vill bli uppringd kan man gärna säga det på ett meddelande eller sms:a det. Vill man fråga psykologen något speciellt får ni gärna mejla. Läs mer på fråga Psykologos.

Det går också bra att anhöriga hör av sig för att boka tid eller om de har någon fråga.

Vi har öppet alla dagar i veckan 8-21, första samtalet är ca 8.00 och sista ca 21.00.

Ja, psykologer lyder under sekretesslagen och har tystnadsplikt.

Vi har inga avtal och vi kan inte remittera. Men man kan alltid se om arbetsgivaren kan betala psykologsamtal hos oss som en del av företagshälsovården. Om du råkat ut för en kris, ett trauma eller liknande så kan du höra med ditt försäkringsbolag om du är fri att själv välja psykolog.

Vi skriver inte remisser, men vi kan ge dig information och stödja dig med att komma i kontakt med rätt instans.

När klienten under flera samtal inte känner något behov eller någon lust att prata med psykologen om något speciellt så bör klienten ta upp detta. Psykolog och klient får då utvärdera om man ska avsluta behandlingen eller glesa ut kontakten. Vi rekommenderar absolut att man tar upp med psykologen om man känner att man vill avsluta så att man kan få till ett bra och ordentligt avslut.

Man kan absolut ta kontakt igen för att boka samtal även om man har avslutat en behandling. Det är inte alls ovanligt. Man kan gå i psykologisk behandling i olika omgångar under sitt liv.

Vi är stolta att vara, oss veterligen, det enda psykologföretaget i Sverige som profilerar sig som humanistiskt. För oss innebär ett humanistiskt perspektiv att man jobbar utifrån hypotesen att människan är en språklig och medveten varelse som via självreflektion och självmedvetenhet kan förändras. Detta ser vi som ett alternativ till det naturvetenskapliga perspektivet och den somatiska vården. När man hör om psykisk ohälsa idag så är det ofta i sammanhang där man också talar om sjukt/friskt, normalt/onormalt, genetik, ärftlighet, hjärnaktivitet och medicin. Även om biologin spelar sin roll, det psykiska lidandet ibland motsvaras av viss hjärnaktivitet och medicin har mildrat mycket psykisk smärta så menar vi att merparten av psykiskt lidande bäst kan förklaras utifrån en förståelse för människans situation och att samtal är den effektivaste behandlingen mot psykiska problem. Forskning visar också att psykologisk behandling/psykoterapi är effektivare än medicin i de flesta fall.

För oss är det viktigt att förstå en människa utifrån att hon är en meningsskapande varelse som behöver mening, sammanhang, relationer, erkännande och så vidare för att trivas med sitt liv. En människa drömmer, önskar, längtar och saknar. Detta påverkar hennes mående. Vi menar att det ofta är mer givande och konstruktivt att förstå en människas lidande utifrån ensamhet, tomhet, besvikelser, saknad eller känslor av meningslöshet och liknande kategorier än genom genetik eller hjärnverksamhet.

Till viss del ser vi oss som delaktiga i den humanistiska tradition som startade under renässansen och ledsagades av idéer om människans värdighet och den humanistiska bildningens betydelse. Vi ser också den humanistiska bildningen som värdefull och anser det viktigt att psykologen har en bred förståelse för ”människan” och den psykologiska kunskapen får gärna kompletteras med studier i konst, filosofi, litteratur och liknande. Men det humanistiska perspektivet är för oss något bredare än ett deltagande i denna tradition och syftar, som redan nämnts, till att lyfta fram människan som självmedveten och med den därmed inneboende möjligheten att omforma sig. Inte heller ska det tolkas som att vi enbart jobbar utifrån humanistiska eller existentiella psykologer som Carl Rogers, Rollo May eller liknande.

En annan aspekt av vår ”humanism” är att vi ser varje människa som unik och att vi jobbar med den enskilde individen i centrum. Detta innebär att metoden inte kan stå i centrum. Människan kommer först,  metoden sedan. Därmed jobbar vi inte utifrån en endaste metod utan är utbildade inom flera terapimetoder (bland annat KBT, ACT, psykodynamisk terapi) och anpassar arbetet utifrån klienten. Här skiljer vi oss från flera andra psykologmottagningar.

PSYKOLOGOS AB

Kungsgatan 32
411 19 Göteborg

0762281682

psykologos@psykologos.se

KONTAKT