Psykodynamisk terapi (PDT)

Psykodynamisk terapi är ett samlingsnamn för de terapimetoder som utvecklats ur Sigmund Freuds psykoanalys. Historikern Henri F Ellenberger menar att Alfred Adler var den psykodynamiska terapins fader. Exempel på psykodynamiska terapier är ISTDP Det finns naturligtvis skillader mellan dessa olika terapimetoder men i denna text har vi försökt att lyfta fram vad som är gemensamt för de flesta psykodynamiska terapier.

Går man i psykoanalys så går man oftast flera gånger i veckan under en längre period, man ligger på en divan med psykoanalytikern bakom sig och syftet är att avtäcka omedvetna konflikter och önskningar. Freud tänkte att människan till stor del är driven av omedvetna sexuella och aggressiva drifter. Hos varje människa blir det en konflikt mellan dessa primitiva drifter och samhällets normer som inte tillåter dem att blomma ut. Psykoanalys handlar om att medvetandegöra denna konflikt och lära sig leva med den på ett så konstruktivt sätt som möjligt. Barndomen anses som avgörande för vilket sätt denna konflikt utformas och verkar.

Psykodynamiska terapier (PDT) lägger ofta inte lika stor vikt vid det sexuella och det omedvetna som psykoanalysen. Man ses ofta en gång i veckan och behandlingarna sträcker sig för det mesta inte över en lika lång tidsperiod som en klassisk psykoanalys. Inte heller ligger man på en divan utan sitter mittemot varandra på stolar eller fåtöljer. bevara psykoanalysens tanke om barndomen som viktig för människans identitet och känsloliv. Därmed blir det ofta ett inslag i psykodynamiska terapier att tala om barndomen för att få en djupare förståelse av individens tankar, känslor och beteenden idag. Även detta att ”förstå” eller få ”insikt” ses som viktigt i de flesta psykodynamiska terapier. Detta är också ett arv från psykoanalysen. Att ”förstå” betonas inte lika mycket i exempelvis beteendeterapi. Inom PDT fokuserar man mycket b

PSYKOLOGOS AB

Kungsgatan 32
411 19 Göteborg

0762281682

psykologos@psykologos.se

KONTAKT